Australia2009

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13
IMG_2017.JPG
IMG_2017.JPG
Stage Manager's Station Sydney Opera House Sydney, Australia
IMG_2020.JPG
IMG_2020.JPG
Me singing on stage at Sydney Opera House Sydney, Australia
IMG_2023.JPG
IMG_2023.JPG
Stage Manger's Station Sydney Opera House Sydney, Australia
IMG_2035.JPG
IMG_2035.JPG
Common Myna Sydney, Australia
IMG_2042.JPG
IMG_2042.JPG
Sulphur-crested Cockatoo Sydney, Australia
IMG_2046.JPG
IMG_2046.JPG
Lion Statue Sydney, Australia
IMG_2047.JPG
IMG_2047.JPG
Australian White Ibis Sydney, Australia
IMG_2052.JPG
IMG_2052.JPG
Dusky Moorhens Sydney, Australia
IMG_2058.JPG
IMG_2058.JPG
Dragonfly Sydney, Australia
IMG_2063.JPG
IMG_2063.JPG
Royal Botanical Garden Sydney, Australia
IMG_2071.JPG
IMG_2071.JPG
Grey-headed Flying-fox Sydney, Australia
IMG_2093.JPG
IMG_2093.JPG
Superb Fairy-wren Sydney, Australia
IMG_2096.JPG
IMG_2096.JPG
Spider Sydney, Australia
IMG_2099.JPG
IMG_2099.JPG
Spider Sydney, Australia
IMG_2114.JPG
IMG_2114.JPG
Butterfly Sydney, Australia
IMG_2119.JPG
IMG_2119.JPG
Tree Fern Cone Sydney, Australia
IMG_2120.JPG
IMG_2120.JPG
Buff-banded Rail Sydney, Australia
IMG_2125.JPG
IMG_2125.JPG
Spider Sydney, Australia
IMG_2128.JPG
IMG_2128.JPG
Spider Sydney, Australia
IMG_2132.JPG
IMG_2132.JPG
Statue Royal Botanical Gardens Sydney, Australia
IMG_2134.JPG
IMG_2134.JPG
Fountain Sydney Hospital Sydney, Australia
IMG_2139.JPG
IMG_2139.JPG
Australian White Ibis Nest with two Chicks Sydney, Australia
IMG_2153.JPG
IMG_2153.JPG
Moth Sydney, Australia
IMG_2158.JPG
IMG_2158.JPG
Spider Sydney, Australia
IMG_2182.JPG
IMG_2182.JPG
Sydney Festival The Dominion Grey-headed Flying-foxes flying overhead Sydney, Australia
IMG_2186.JPG
IMG_2186.JPG
Mossman Gorge Daintree National Park, Mossman, Australia
IMG_2190.JPG
IMG_2190.JPG
Spider Mossman Gorge Daintree National Park, Mossman, Australia
IMG_2196.JPG
IMG_2196.JPG
Australian Brush-turkey Mossman Gorge Daintree National Park, Mossman, Australia
IMG_2200.JPG
IMG_2200.JPG
Mossman Gorge Daintree National Park, Mossman, Australia
IMG_2202.JPG
IMG_2202.JPG
Dragonfly Mossman Gorge Daintree National Park, Mossman, Australia