Port Lockroy 2008 Feb 8

IMG_8636.JPG
Port Lockroy Antarctica
IMG_8643.JPG
Sledges Port Lockroy Antarctica
IMG_8646.JPG
View Port Lockroy Antarctica
IMG_8647.JPG
Port Lockroy Antarctica
IMG_8648.JPG
Port Lockroy Antarctica
IMG_8653.JPG
Port Lockroy Antarctica
IMG_8657.JPG
Gentoo Penguins Port Lockroy Antarctica
IMG_8665.JPG
Gentoo Penguin Port Lockroy Antarctica
IMG_8666.JPG
Gentoo Penguin and View Port Lockroy Antarctica
IMG_8671.JPG
Gentoo Chick Port Lockroy Antarctica
IMG_8673.JPG
View Port Lockroy Antarctica
IMG_8677.JPG
Gentoo Chick Port Lockroy Antarctica
IMG_8679.JPG
Gentoo Penguin on Nest Port Lockroy Antarctica
IMG_8682.JPG
Port Lockroy Antarctica
IMG_8687.JPG
Gentoo Penguin Port Lockroy Antarctica
IMG_8689.JPG
Sailboat Port Lockroy Antarctica
IMG_8695.JPG
Iceberg Port Lockroy Antarctica